Quanh quẩn, vòng vo đã tới đây
Sư Từ Đạo Hạnh, chốn chùa Thầy
Ngắm Long Trì thuỷ, chờ xem rối
Qua Nguyệt Tiên kiều, đợi bước mây
Nghe tích thiền sư, tâm thiện vứng
Nhìn xương bể hận, trí nhân dầy
Thiên đường, địa ngục, hai nơi đến
Nghiệp báo do mình, khó đổi thay.