Vì tiền, loá mắt, mất lương tâm
Bỏ cả lý, tình, cả nghĩa nhân
Kiếm chác đồng ngân, thành bất nghĩa
Thu gom nén bạc, hoá vong ân
Anh em trở mặt, không thương tiếc
Bè bạn vung tay, chẳng ngại ngần
Dối trá, đảo điên,... toàn thủ đoạn
Thèm tiền! Nào khác: Chó thèm phân