L àm thày, sự nghiệp chẳng bằng ai;
Chẳng thấy công danh, chẳng thấy tài:
Bục giảng tận lòng khơi trí trẻ;
Bảng đen dốc sức tới ban mai.
Nào ai nhân kiệt không lên lớp?
Đâu kẻ danh thơm chẳng học bài?
Thày dạy khơi thông nguồn kiến thức
Cho đời đuốc sáng tới tương lai.