Tháng ba, cảnh đẹp, tiết thanh minh
Tảo mộ, tri ân, thể nghĩa tình
Thoáng đãng, xanh trong, trời khích lệ
Nhất tâm thành kính, chủ yên bình
Cháu con hướng cội, lưu công đức
Tiên tổ độ trì, ắt hiển linh
Tích đức, tu thân,... tròn phận hiếu
Tỏ nền giáo dưỡng đẹp nhân sinh