Trí tuệ, tâm can đúc kết thành
Vừng hồng sưởi ấm mái lều tranh
Trẻ mê tìm kiếm, giầu mơ ước
Già thú say sưa, thấu ngọn ngành
Học nghĩa, học nhân - Tâm thánh thiện
Biết nhiều, hiểu rộng - Óc tinh nhanh
Đời đời, sách quý còn soi sáng
Trân trọng, nâng niu, gắng thực hành