Rượu bia đoạt mạng dễ như chơi
Say sỉn chừng như đã chán đời
Trách vợ, giận con,... mà quá chén
Thua tài, bại khẩu,... mới tàn hơi
Men cay, độc dược mê tâm trí
Cồn nhạt, lửa nung nát đất trời
Án phạt giao thông, không tỉnh ngộ
Cha hờn, mẹ tủi,... lệ sầu rơi