Nhường nhịn, tâm trong, ắt thảnh thơi
Thanh bình, yên ổn, ấm tình đời
Biết cho, sẽ nhận, tài dâng biển
Để tiến, tạm lui, sức đội trời
Thêm bạn, thêm giàu, không bứt rứt
Bớt thù, bớt hoạ, chẳng chơi vơi
Tấm lòng cao thượng luôn ngời sáng
Phúc lộc nhân lên đến tuyệt vời