Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/04/2020 10:55, số lượt xem: 186

Đích Lư hại chủ! Thế mà hay
Huyền Đức cùng đường lại hoá may
Sái Mạo hoài công tìm kế hại
Vó câu rẽ sóng tưởng chừng bay
Anh hùng, nghiệp đế đang chờ đó
Thiên hạ chia ba vẫn đợi ngày
Số tốt lo chi dùng ngựa xấu
Mệnh cao, phúc lớn! Cứ vần xoay