Nói chi bán chức với mua quyền
Mua bán nháo nhào đến phát điên
Bán điểm, bán bằng hơn bán sắc
Mua nghề, mua việc quá mua tiên
Mua thần, bán thánh, mua gian dối
Bán biển, mua rừng, bán xỏ xiên
Tất tật trên đời đều có giá
Mối mai rộn rã, chỉ không tiền