Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/07/2020 07:55, số lượt xem: 104

Người lo hậu sự, kẻ cho con
Riêng tớ: Lương hưu, chẳng thấy còn
Tích góp cả đời nuôi bệnh hiểm
Chi tiêu từng bữa bán hồng non
Tài hén, ngại khó - Cây cằn cỗi
Đức thấp, khinh đời - Lộc héo hon
Lưng vốn - khoe ra - thêm tủi hổ
Mong chi mọi việc cứ vuông tròn