Quyền cao, chức trọng, kiếm ăn nhiều
Lãnh đạo là người lắm tuyệt chiêu
Trị dưới, luồn trên,... đầy phép ảo
Mua quan, bán tước,... khối trò điêu
Tham lam, trâng tráo trên tầm điếm
Điên đảo, gan lỳ quá độ siêu
Quan chính, dân yêu, nhiều trắc trở
Sang giàu, tạo dựng, đáng bao nhiêu