Học nói, vài năm đã đủ tài
Học im, trọn kiếp vẫn còn sai
Mau mồm, khẩu nghiệp, lam đau họ
Kín miệng, an lành chẳng hại ai
Giở giọng, coi chừng, thêm dính nện
Gìn hơi, chắc hẳn, bớt xơi quai
Giỏi giang, cần biết khi im lặng
Bởi đó vàng nghiêm! Chớ phí hoài