Dẫu chửa ngôi cao, cũng trọng thần
Lọc lừa, xảo trá lúc ra quân
“Núp quần thiếu nữ” - Mưu vô lại(1)
“Tiền lễ, hậu binh” - Kế tiểu nhân
Quá chén, hiện hình quân háo sắc
Vơi men, lộ mặt kẻ vong ân(2)
Thế gian có lắm Hồ Tôn Hiến
Đâu dễ loại trừ lũ mọt dân

(1)- Dùng quà cáp mua chuộc Thuý Kiều để lừa Từ Hải
(2)- Hồ Tôn Hiến say rượu đã sàm sỡ Thuý Kiều; Khi tỉnh rượu, sợ tai tiếng bèn gán Kiều cho thổ quan