Mấy chục năm trời ở cạnh nhau
Của ngon, vật la,... thiếu chi đâu
Đắng cay chia sẻ, tình huynh đệ
Mềm rắn đồng cam, nghĩa bạn bầu
Bẩy chục tuổi hơn, hàm bỏ trước
Chín mươi năm lẻ, cửa rời sau
Chỉ e ông chủ: hàm răng khuyết
Trệu trạo khi nhai, hẳn cũng rầu