T rời sinh Gia Cát, lại sinh Du!
Chắc để bày ra chuyện hận thù:
Rộng lượng, Khổng Minh càng mẫn tuệ;
Hẹp hòi, Công Cẩn hoá đần ngu.
Ganh đua, ghen tức, tâm u tối;
Nhường nhịn, khoan dung, mắt chẳng mù.
Hậu thế ngợi ca Gia Cát Lượng;
Đừng ai hận chết giống Chu Du.