Hợp đồng dài, ngắn cũng phăng teo
Số phận giáo viên tựa bọt bèo
Bởi kẻ chức quyền chuyên nóng vội
Khiến dân lao động phải eo sèo
Hoài công cha mẹ nuôi ăn học
Xót cảnh con thơ sống đói nghèo
Tìm việc! Mà nào ai tiếp nhận
Hận này mãi mãi vẫn còn theo