Hữu duyên, vạn dặm, chẳng hề xa
Thiên lý, Trời xui, cũng một nhà
Ân nghĩa, đời này, lo báo đáp
Nợ nần, kiếp trước, liệu xuê xoa
Vợ chồng gắn bó, tình sâu nặng
Con cháu yêu thương, nếp thuận hoà
Phúc báo! Ở đời, không khác được
Thiện tâm – Ngọt trái, ngát hương hoa