Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/11/2018 10:21, số lượt xem: 473

Giun xéo phái quằn! Chẳng kể ai
Bởi chưng nín nhịn lắm bi hài
Cậy quyền, tham nhũng,.. trên ươm hoạ
Hận thế, tự cường,... dưới tỏ oai
“Tức nước, vỡ bờ”! Sao chẳng đúng
“Mưu thâm, hoạ hiểm”! Có đâu sai
Lòng dân đã quyết, ai ngăn nổi
Lấp biển, rời non,... đủ đức tài