Đua tài, chinh phục Ôlimpia
Kiến thức ngút trời, mệt sẻ chia
Đây chốn thần linh ngời bản lĩnh
Đó nơi trí tuệ rạng đêm khuya
Danh thơm tại thế càng sâu đậm
Đức sáng để đời mãi vẫn kia
Dẫu mệt, leo cao, thêm cảm hứng
Đủ tài lên đỉnh Ôlimpia