Bốn chân, một mặt, chắc như lim;
Hai cánh tay cong, mát mắt nhìn;
Phía hậu, tựa lưng, ngồi thoải mái...
Quyền cao, chức trọng, cố mà vin.