15.00
Đăng ngày 21/09/2019 07:50, số lượt xem: 72

Xếp hàng, thứ tự - giở trò ma
Đảo lộn trước sau, mặc trẻ, già
Tiền lót, quen thân,... nên áp sát
Hàng đầu, xếp trước,... cứ lùi xa
Văn minh, trật tự - điều mơ hão
Lách dọc, chen ngang - cảnh khó hoà
Đáng ghét thói đời đầy vị kỷ
Bất công, tội ác mới sinh ra