Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/09/2019 10:43, số lượt xem: 126

Cả tin! Gặp bợm - Thấy buồn chưa
Cẩn trọng phòng gian, đâu có thừa
Thuê khoán, hợp đồng, đừng dễ dãi
Giao lưu, kết bạn, chớ say sưa
Người đời hai mặt, lời ngon ngọt
Nhân thế đa lòng, miệng đẩy đưa
Thân lắm - cắn đau! Trò xảo trá(*)
Nhớ lo chống nắng, lại phòng mưa

(*)- Từ câu: “Càng thân nhau lắm, càng cắn nhau đau!”