Hiền dịu, chân tình, sống vị tha
Chị tôi ăn ở nhất trong nhà
Trên nhường, dưới kính – Nền nhân nghĩa
Trong ấm, ngoài êm – Nếp thuận hoà
Ngăn nắp, gọn gàng,... vừa ý mẹ
Đoan trang, nhân hậu,... hợp tâm cha
Thuỷ chung, tín nghĩa,... nêu gương sáng
Tình chị, trong tôi, mãi đậm đà