Bốn tư năm lẻ, một nghề thầy
Miền núi, đồng bằng, đã đó đây
Trách nhiệm, lương tâm không hổ thẹn
Tình đời, sự thế lắm điều gây
Niềm tin, uy tín,... nào đâu thiếu
Hoạ phúc, buồn vui,.. cũng chất đầy
Thương trẻ, yêu nghề, phương pháp rắn
Tâm lành, đức sáng, rợp trời mây