Tâm tĩnh, dạ an, ắt thọ trường
Bụi đời rũ bỏ, chớ nên vương
Tình sâu, nghĩa nặng chờ đền đáp
Hận ngập, thù đầy nén bỏ luôn
Phú quý, vinh hoa, vài ngọn gió
Côn danh, tài lộc, một màn sương
Thác về, sống gửi, đâu là mấy
Tạo phúc, chi bằng biết để buông