Nổi danh bãi tắm khắc phu thê
Nhung nhúc làng chơi gái ngứa nghề
Giá mạt, hết mình chiều chuộng khách
Tình rồ, thả sức vốt ve dê
Bạc tiền rủng rỉnh, thành hư đốn
Quyền lực chất chồng hoá máu mê
Dâm dật ăn chơi nơi lạc thú
Coi chừng nhiễm “êt”, hết đường về