Hợp thời, thuận mệnh, mới hanh thông
Tài đức cao vời, sao vẫn không
Nghiệp báo dằng dai, chưa lối thoát
Công danh lận đận, khó tươi hồng
Mỗi người mỗi vẻ! Mòn khao khát
Muôn cảnh, muôn tình! Mỏi ngóng trông
An phận, Trời ban, là thượng sách
Tâm nhàn, dạ thoả! Cũng thành công