Nhìn gà, hoá cuốc đã bao lâu
Tai, mũi,... kém tinh, chẳng quá sầu
Trí tuệ tường minh, tâm lực vững
Gia đình yên ấm, lộc tài giàu
Thọ trường đã chắc, đâu cần ước
Phúc đại đang sung, nọ phải cầu
Tích đức, tu nhân, chăm việc thiện
Tuổi già an lạc, ngại gì đâu