Đồng tiền mê hoặc bước chân đi;
Tình nghĩa, lương tâm đáng kể chi?
Dứt bỏ duyên nồng không luyến tiếc;
Cướp công huynh đệ, chẳng vương gì.
Ngày đêm căng thẳng lo tranh chấp;
Sớm tối u sầu lắm nghĩ suy.
Độc ác, bất nhân tìm thủ đoạn;
Đồng tiền vô cảm cứ du di.