Đêm hội cồng chiêng thoả sức cười!
Ngắm nàng sơn nữ dáng xinh tươi;
Muôn hoa Đà Lạt phô hương sắc;
Sức sống nơi đây đã vẹn mười.