Trong những ngày phong toả
Chúng tôi chẳng nhận ra
Tuổi trưởng thành, tuổi thơ
Ở đâu là điểm khác
Năm bốn ba
Được nhận huy chương
Nhưng chỉ đến năm bốn lăm
Mới được trao hộ chiếu

Chẳng đau khổ điều này
Nhưng khi người ta lớn
Sau nhiều năm trôi qua
Bỗng giật mình sợ hãi
Chúng tôi chẳng trưởng thành
Chẳng lấy gì già dặn
So với thời trước đây


Nguồn: Đợi anh về (tuyển thơ chiến tranh Vệ quốc 1941-1945), Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Văn Minh dịch, NXB Thông tin và truyền thông, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)