Chưa có đánh giá nào
4 bài thơ
Tạo ngày 01/08/2014 10:01 bởi hongha83
Đây là tập thơ cuối cùng của nhà thơ Wisława Szymborska, xuất bản sau khi bà mất, được xem như di cảo của bà.