Nếu một mai em còn trên cõi thế
Khi bụi đời thô bỉ phủ chôn ta
Nếu ngẫu nhiên em lại đọc thi ca
Của người khuất với vài dòng thô lỗ
Em hãy sánh với thơ hay thời đó
Và nếu lời thơ mới có hay hơn
Xin nhớ ta vì thơ nặng tình thương
Dù nhạc điệu thua xa tài hậu thế
Ôi, xin đoái ban lời yêu bảo sẽ:
- “Nàng Ly Tao theo thế kỷ bừng tô
Mối tình chàng cấu tạo những bài thơ
Tuyệt xứng đáng trang hoàng cho thế hệ
Nghệ thuật tiến với những người Thi sĩ
Đọc thơ người, tôi ưa điệu văn hoa
Đọc thơ chàng, vì tình cảm sâu xa”


Nguồn: Anh hoa (thi ca Anh-Mỹ), Hà Bỉnh Trung dịch, Đỗ Hà xuất bản, 1964
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)