Không gì có thể biện bạch cho nhà thơ, kể cả cái chết
Nhưng dẫu sao, trong cái nghề đầy hiểm hoạ
bao giờ cũng đọng lại dăm ba tín hiệu
Trong những tín hiệu đó
không phải là sự hoàn hảo
mà là tính chân thực.
Cho dù sự hoàn hảo kia được sánh với thiên đường
Cho dù tính chân thực bị coi là địa ngục.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)