Tiết xuân mưa lạnh nước như tơ,
Cỏ khắp ly đình, nước khắp bờ.
Muốn nhắn Chúa xuân nên biết ý,
Kẻ thương hoa mới cách xa rồi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.