Mù mịt mưa xuân chẳng thấy trời,
Nhà nhà ngoài cửa liễu buông rơi.
Như đang đứt ruột tuôn hàng lệ,
Lại gợi biệt ly mỗi lúc vui.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.