Giếng Việt mấy thu trải dãi dầu
Nay còn di tích một non Trâu
Rắn thần về lại trùng khơi biển
Tiên nữ truyền cho thuốc bướu đầu
Xuống nước Triệu Vương, ai sánh nổi?
Cưỡi mây Thôi Vĩ, cụ về đâu?
Chuyện xưa hồi tưởng còn vương vấn
Quét tấm bia rêu đã ngả mầu.


Nguồn: Kiếm Hồ hoài cổ (thơ danh nho Việt Nam - tập 2), NXB Hội nhà văn, 2019
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)