Bể đông gió thổi ta lên ngàn
Bờ cõi trời nam bát ngát nhìn
Liếc xuống chín châu như một khối
Cỡi trên hai khí sát cao hàn
Sai hề thuở trước thua Linh Vận
Dắt gái năm xưa mỉa Tạ An
Phàm cốt bỗng dưng toan hoá cánh
Bao giờ sênh hạc hạ tiên đàn


Nguồn: Hoàng Việt thi tuyển (Tồn Am Bùi Huy Bích), NXB văn học, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)