Phù Hoa Giang thị là ai,
Liều thân báo quốc để trai thẹn thùng.
Trừ Minh bày kế hoả công,
Miếu đền thờ tự nói cùng kẻ sau.

tửu tận tình do tại