Thuyền bay từ Đất tới buông neo,
Trăng đón Người... toan ngả bóng theo.
Chỉ thấy bàn tay ai lượm đá;
Thôi rồi, đã uổng ngấn vàng gieo!