Sẵn tấm lòng son, hiến một đời,
Thắm tình huynh đệ, nghĩa bề tôi,
Anh hùng, ai sánh ngoài tam kiệt.
Trung liệt, từ xưa chỉ một người.
Nghiệp Hán, quyết đem thân gánh vác,
Nền Lưu, chẳng để chúng chia bôi.
Tranh giành vương bá, đâu tàn tích?
Lẫm liệt còn đây, thần vạn thời.

tửu tận tình do tại