04/12/2021 07:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phụng tuỳ bình nam nhung vụ kinh Hội An phố đề Quan phu tử miếu thi
奉隨平南戎務經會安鋪題關夫子廟詩

Tác giả: Uông Sĩ Điển - 汪仕琠

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/09/2018 04:02

 

Nguyên tác

為國丹心許國身,
義哉斯弟節斯臣。
英聲匪旦蜀三傑,
忠烈當求古一人。
直把炎圖為己責,
肯教赤鼎許誰分。
角蝸世事都陳迹,
正氣洋洋萬古神。

Phiên âm

Vị quốc đan tâm hứa quốc thân,
Nghĩa tai! Tư đệ, tiết tư thần.
Anh thanh phỉ đán Thục tam kiệt,
Trung liệt đương cầu cổ nhất nhân.
Trực bả Viêm đồ vi kỷ trách,
Khẳng giao xích đỉnh hứa thuỳ phân.
Giác oa thế sự đô trần tích,
Chính khí dương dương vạn cổ thần.

Dịch nghĩa

Lòng son vì nước, đem thân vì nước,
Trung nghĩa thay! Người em ấy. Khí tiết thay! Người bề tôi ấy.
Tiếng anh hùng không chỉ kể trong ba người tài giỏi đất Thục,
Lòng trung liệt chỉ có thể tìm được ở một người xưa ấy thôi!
Sẵn sàng coi cơ đồ nhà Hán là trách nhiệm của bản thân mình,
Sao có thể để cơ nghiệp đế vương cho người ta chia cắt.
Chuyện tranh giành nhau ở đời cũng chỉ đều là tàn tích cả,
Chính khí lẫm liệt đáng là vị thần của muôn thuở.

Bản dịch của Phạm Quang Ái

Sẵn tấm lòng son, hiến một đời,
Thắm tình huynh đệ, nghĩa bề tôi,
Anh hùng, ai sánh ngoài tam kiệt.
Trung liệt, từ xưa chỉ một người.
Nghiệp Hán, quyết đem thân gánh vác,
Nền Lưu, chẳng để chúng chia bôi.
Tranh giành vương bá, đâu tàn tích?
Lẫm liệt còn đây, thần vạn thời.
Lạc khoản: “Tứ Bính Tuất khoa Tiến sĩ, phụng Thị nhật giảng Thiêm sai Tri Thị nội thư, Tả công phiên, Đông các Đại học sĩ Uông Sĩ Dư canh hoạ Tả tướng quân Tham tụng tôn quý đài nguyên vận” 賜丙戌科進士,奉侍日講添差知侍內書,冩工畨,東閣大學士汪士璵賡和左將軍参從尊貴台元韻 (Vua ban Tiến sĩ khoa Bính Tuất (1766), phụng chỉ nhận chức Thị nhật giảng được cử coi thêm việc Nội thị, Tả công phiên, Đông các Đại học sĩ, Uông Sĩ Dư hoạ nguyên vần của ngài Tả tướng quân Tham tụng).

Bài thơ này hoạ vần bài Sư để Hội An phố, đề Quan phu tử miếu của Nguyễn Nghiễm, cùng được khắc trên văn bia miếu Quan Thánh ở Hội An.

Nguồn: “Thơ của Nguyễn Nghiễm tại miếu Quan Thánh ở phố cổ Hội An”, Tạp chí Hán Nôm, số 4 (107), 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Uông Sĩ Điển » Phụng tuỳ bình nam nhung vụ kinh Hội An phố đề Quan phu tử miếu thi