Nả bán slớ Đin t’ỷ

Nả bán slớ Đin t’ỷ
Bâư cớ đeng đao lương
Ngàu Lùng Hồ hjến mọp
Mủi hương hom ún rường

Ăn pát têm khẩu mấư
Dản khẩu nua mủa t’ầu
Nghé bắp luông muối mảc
Pú chjềng khửn bán nò

T’oọn rườn d’ú lai búng
Bấu tấng d’ú t’ỷ đeo.

(Dịch sang tiếng Tày)

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)