Đêm buông em mới toả hương
Âm thầm phảng phất khiêm nhường góc sân
Tâm linh vạn vật đang cần
Vịn mùi hoa tới trong ngần ban mai


10 – 4 – 1996

Nguồn: Giọt khèn (thơ), Triệu Lam Châu, NXB Văn hoá dân tộc, 2001