Trăng chiếu thành mờ sáng
Cướp doanh gió tối lay
Nước xao vì tiếng giốc
Hồng sợ thấy làn cây
Xuyên giáp tên Ngô nhọn
Cắt cuơng giáo Sở dài
Quay nhìn nơi trận mạc
Ảm đạm mây chiều bay


Nguồn: Trung Hoa cổ thi tinh tuyển (thơ các đời Tống, Liêu, Kim, Nguyên, Minh, Thanh), Lê Xuân Khải dịch và chú giải, NXB Giáo dục, 2014
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)