Toé tung nước trút đá tầng tầng
Dép cỏ đường khô bước nhẹ nhàng
Đỉnh chót chưa lên đà thoả ý
Tựa trời vách biếc ngắm mây giăng


Nguồn: Trung Hoa cổ thi tinh tuyển (thơ các đời Tống, Liêu, Kim, Nguyên, Minh, Thanh), Lê Xuân Khải dịch và chú giải, NXB Giáo dục, 2014
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)