Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Sơ Đường

Đăng bởi Vanachi vào 31/08/2005 17:16

感遇其二十九

丁亥歲雲暮,
西山事甲兵。
羸糧匝邛道,
荷戟經羌城。
嚴冬嵐陰勁,
窮岫泄雲生。
昏曀無晝夜,
羽檄復相驚。
攀跼兢萬仞,
崩危走九冥。
籍籍峰壑裏,
哀哀冰雪行。
聖人御宇宙,
聞道泰階平。
肉食謀何失,
蔾藿緬縱橫。

 

Cảm ngộ kỳ 29

Đinh hợi tuế vân mộ,
Tây sơn sự giáp binh.
Nuy lương tạp cung đạo,
Hà kích kinh khương thành.
Nghiêm đông lam âm kình,
Cùng tụ tiết vân sinh.
Hôn ê vô trú dạ,
Vũ hịch phúc tương kinh.
Phan cục căng vạn nhận,
Băng nguy tẩu cửu minh.
Tịch tịch phong hác lý,
Ai ai băng tuyết hành.
Thánh nhân ngự vũ trụ,
Văn đạo thái giai bình.
Nhục thực mưu hà thất,
Lê hoắc miến tung hoành.