Làm sao vợi nhớ thương đi
Cách xa ơi có biết khi nào gần
Cách xa đời đã bao lần
Nhớ thương sao chẳng một phần vợi đi?
Thương là chi, nhớ là chi
Ngàn sau liệu có biết gì hơn ta
Ngàn xưa ai đã đi qua
Nhớ thương, xin hãy khuyên ta một lời
Một lời thôi, một lời thôi
Cho vơi thương nhớ cái người nhớ thương


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]