Tể tướng đã khuất núi
Dinh cơ cố cho người
Ý trời muốn báo đức
Con cháu được phần vui
Sinh thời tính trung trực
Thác rồi vẫn thơm dài
Mưa móc ơn ngày mới
Làng cũ xuân lan tươi
Công lao lưu cháu chắt
Rạng rỡ khắp nơi nơi
Cùng mừng đời thịnh trị
Mong được bậc hiền tài


Nguồn: 20 nam nhân Trung Quốc, Bùi Hạnh Cẩn, NXB Văn hoá thông tin, 2000
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)