Tể tướng đã khuất núi
Dinh cơ cố cho người
Ý trời muốn báo đức
Con cháu được phần vui
Sinh thời tính trung trực
Thác rồi vẫn thơm dài
Mưa móc ơn ngày mới
Làng cũ xuân lan tươi
Công lao lưu cháu chắt
Rạng rỡ khắp nơi nơi
Cùng mừng đời thịnh trị
Mong được bậc hiền tài


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)