Mười năm gian khổ học hành,
Luôn mang chí ở mây xanh ngọc đường.
Gió xuân hãy đợi đường dương,
Hồng lâu tranh ngắm mấy chàng áo xanh.

tửu tận tình do tại